مدیریت :از دیجیتال‌سازی تا دوران شتاب: در فناوری اطلاعات و گردشگری

From digitization to the age of acceleration: On information technology and tourism

مدیریت:انگیزش‌های غیراقتصادی برای رفتار شهروندی سازمانی در مگا‌پروژه‌های ساختمانی

Non-economic motivations for organizational citizenship behavior in construction megaprojects

مدیریت انبار های انبوه

این مقاله بروزترین مقاله در مدیریت ابنوه می باشد که می توانید با مطالعه آن اطلاعات خو را بروز کنید