عمران : یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها

یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها

عمران : طراحی بر اساس عملکرد در مهندسی زلزله ی ژئوتکنیک

Performance based design in geotechnical earthquake engineering

عمران : روشی برای توسعه همبستگی ها برای انتقال گرمای جوشش جریان خنک شده و کاربردش برای آب

A method for developing correlations for subcooled flow boiling heat transfer and its application to water

عمران :یک روش تجزیه چندمقیاسی برای شبیه سازی حفاری تونل در ستون سنگفرش شنی

A multi-scale analysis method for the simulation of tunnel excavation in sandy cobble stratum

عمران : ارزیابی ارتباط بین فرمهای فسفر خاک در سیستمهای شخم متضاد به وسیله تحلیل مسیر

Short communicationAssessing linkage between soil phosphorus forms in contrasting tillage systems by path analysis