شیمی : خصوصیات ترکیبات نفت خام و رفتار بازدارندگی واکس درجا

Characteristics of a crude oil composition and its in situ waxing inhibition behavior

شیمی : تاثیر زمان جرقه روی فرآیند احتراق و خروجی های یک موتور متانولی شمعی با هیدروژن اضافه شده در شرایط سوختن هوازی

Influence of ignition timing on combustion and emissions of a spark-ignition methanol engine with added hydrogen under lean-burn conditions